# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
2
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
3
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
4
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
5
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
6
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
7
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
8
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
9
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
10
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
11
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
12
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
13
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
14
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
15
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
16
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
17
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
18
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
19
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده