# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
2
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
3
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
4
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
5
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
6
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
7
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
8
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
9
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
10
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
11
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
12
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
13
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
32
C
14
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
15
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
16
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
17
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
18
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
19
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
20
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
21
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
22
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
23
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B