# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
2
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
24
C
3
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
4
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
27
C