# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
2
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
3
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
4
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B