# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
2
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
3
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
4
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
5
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
6
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
7
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
8
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
9
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
10
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
11
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
12
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
13
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
14
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C