# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
2
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
3
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
4
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
12
C
5
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
17
C
6
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
38
C
7
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
12
C
8
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
19
C