# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
2
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
3
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
4
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B