# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
2
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
3
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
4
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
5
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
6
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C