# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه مفید
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
2
دانشگاه مفید
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
3
دانشگاه مفید
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B