# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
2
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
3
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
4
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
5
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
6
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
7
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
8
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
9
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
10
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
11
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
12
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
13
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
14
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
15
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
16
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
17
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
18
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
19
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
20
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
34
C
21
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
22
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
23
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
24
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
25
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
26
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
27
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
28
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B