# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
2
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده