# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
2
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
3
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
4
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
5
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
6
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
7
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B