# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
2
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
3
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
39
C
4
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
5
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B