# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
2
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
3
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
4
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
5
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
6
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
7
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
8
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
9
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
10
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
11
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده