# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
3
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
5
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
6
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
7
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
8
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
9
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
10
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
11
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده