# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
2
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
3
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
4
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
5
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
6
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
7
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
43
C
8
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
9
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
10
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B