# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
2
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
3
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
4
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
33
C
5
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B