# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
2
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
3
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
4
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
5
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
6
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
7
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
8
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
9
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
10
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
11
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
12
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
94
A+
13
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
14
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
15
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
16
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
17
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
18
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
5
C
19
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
20
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
21
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
22
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B