# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
2
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
3
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
4
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
5
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
6
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
7
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
8
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
9
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
12
C
10
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
11
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
12
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
13
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
14
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
15
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
16
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
17
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
18
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B