# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
2
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
11
C