# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
83
A
2
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
3
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
4
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
5
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
6
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
7
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
8
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
9
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
10
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
11
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
12
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
13
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
14
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
15
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
16
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
17
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
88
A
18
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
19
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
52
C
20
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
21
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
22
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
23
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
24
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
80
A
25
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
26
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
27
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
28
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
29
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
30
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
31
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
32
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
33
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
34
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
35
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
36
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
37
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
38
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
39
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
40
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
41
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
42
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
43
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
44
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
45
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
46
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
47
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
48
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
49
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
50
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
51
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
52
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
53
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
54
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
55
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
56
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
57
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
58
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
59
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
60
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
61
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
62
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
63
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
64
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
65
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
66
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
67
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
68
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
69
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
89
A
70
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
71
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
72
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
73
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
74
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
75
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
76
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
77
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
78
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
79
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
80
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
81
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
82
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
83
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
84
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
85
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
86
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
87
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
88
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
89
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
78
B
90
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
91
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
92
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
93
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
94
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
95
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
96
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
97
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
98
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
99
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B