# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
2
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
3
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C