# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
2
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
3
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B