# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
2
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
3
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
4
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
5
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
6
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
7
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
8
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
9
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده