# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
ریاست جمهوری
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
2
ریاست جمهوری
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
3
ریاست جمهوری
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A