# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
89
A
2
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
3
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C