# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه شهرکرد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
2
دانشگاه شهرکرد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
3
دانشگاه شهرکرد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A