# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
2
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
46
C
3
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
35
C
4
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C