# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه هنر
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
2
دانشگاه هنر
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
3
دانشگاه هنر
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B