# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه هنر اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
2
دانشگاه هنر اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
3
دانشگاه هنر اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B