# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
2
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
3
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B