# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
2
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
7
C
3
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
4
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
5
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
6
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
7
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C