# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
2
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
3
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
4
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
5
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
6
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
7
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
8
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
9
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
10
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
11
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
12
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A