# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
2
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
3
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
4
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
5
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
6
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
7
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
8
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
9
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
10
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
11
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B