# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
2
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
72
B
3
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A