# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
2
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
3
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
4
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
5
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
6
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
91
A+
7
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
8
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
9
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
10
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
11
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
12
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
13
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
14
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
15
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
16
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
17
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
18
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
19
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
20
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
21
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
22
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
23
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
24
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
25
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
26
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
27
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
28
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
29
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
30
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
31
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
32
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
33
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
34
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B