# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
انجمن فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
2
انجمن فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
3
انجمن فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B