# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
2
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
3
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B