# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
2
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
3
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
4
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
5
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B