# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
2
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
3
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
4
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B