# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
2
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
3
C
3
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده