# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
97
A+
2
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
3
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
4
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A