# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
2
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
3
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
4
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
5
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
39
C
6
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
7
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
8
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
9
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
10
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
11
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
12
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
13
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
14
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
15
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
16
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
17
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
18
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
19
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
20
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
21
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
22
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
23
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
24
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
25
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
26
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
27
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
28
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
29
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
30
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
31
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
32
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
33
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
34
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
35
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
36
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
37
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
38
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
39
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
40
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
41
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
42
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B