# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
2
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
3
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
4
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده