# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
انجمن شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
87
A
2
انجمن شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
94
A+
3
انجمن شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B