# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
2
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
3
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
4
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
5
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
6
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B