# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
2
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
3
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
4
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
5
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
6
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
7
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
89
A
8
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
9
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
10
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
11
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
12
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
13
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
14
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
15
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
16
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
17
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
18
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
19
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
20
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
21
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
85
A
22
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
23
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
24
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
25
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
26
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
27
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
28
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
29
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
30
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
31
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
32
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
33
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
34
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
35
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
36
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
37
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
38
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
22
C
39
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
40
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
41
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
42
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
43
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
31
C
44
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
45
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
46
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
47
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
48
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
49
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
50
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
51
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
52
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
53
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
54
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
55
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
44
C
56
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
57
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
58
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
59
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
60
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
61
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
62
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
63
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
64
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
65
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
66
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
67
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
68
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
69
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
70
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
71
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
72
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
73
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
41
C
74
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
75
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
76
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
77
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
78
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
52
C
79
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
80
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
81
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
82
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
83
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
84
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
85
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
86
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
87
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
88
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
89
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
90
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
91
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
37
C
92
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
93
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C