# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
انجمن آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
2
انجمن آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
3
انجمن آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A