# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
2
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
3
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
4
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
5
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
6
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
7
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
8
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
9
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
10
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
11
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
12
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
13
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
14
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
15
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
16
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده