# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه کردستان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
2
دانشگاه کردستان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
3
دانشگاه کردستان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C